Informace pro spotřebitele


Kontaktní údaje poskytovatele
Poskytovatel Tando Financial a.s.
083 14 209
Sídlo, adresa pro doručování Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
Telefonní číslo
E-mailová adresa ahoj@tandopujcky.cz
Adresa internetových stránek www.tandopujcky.cz

Údaje o registraci

Společnost je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě povolení České národní banky ze dne 23. 11. 2018, a je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou dostupném na www.cnb.cz.


Interní mechanismus vyřizování stížností

Mechanismus vyřizování stížností a reklamací klientů je stanoven reklamačním řádem společnosti Tando Financial a.s.


Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

V případě sporů souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru se klient může obrátit také na finančního arbitra (Finanční arbitr České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1). Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.


Orgán dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.


Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení úvěruschopnosti

O spotřebitelský úvěr lze zažádat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.tandopujcky.cz nebo telefonicky na čísle (doplnit).

Žadatel o poskytnutí spotřebitelského úvěru musí splňovat následující požadavky:

 • je fyzickou osobou starší 18 let;
 • je zcela (neomezeně) svéprávný, a současně není pod vlivem narkotik, alkoholu, psychotropních nebo toxických látek a plně chápe obsah svého právního jednání a jeho právní následky;
 • má trvalý pobyt v České republice a je pro účely daňových předpisů České republiky českým rezidentem;
 • nemá vůči společnosti Tando Financial a.s. ani jiné osobě žádné nesplacené závazky ze zápůjčky ani závazky ze zápůjčky, s nimiž by byl v prodlení;
 • není uveden v žádném rejstříku dlužníků;
 • nemá negativní úvěrovou historii a neexistují takové závazky, které by měly mít negativní vliv na jeho/její platební schopnost;
 • veškeré údaje poskytnuté žadatelem jsou správné a úplné;
 • má aktivní účet vedený u některé banky v České republice (dále také jen „ČR“).

Potřebné dokumenty a informace k získání úvěru jsou:

 • platný občanský průkaz a jeden další doklad totožnosti
 • doklad o příjmu
 • výpis z účtu jako potvrzení o existence bankovního účtu a doklad o výdajích spotřebitele s rozdělením na jednotlivé výdajové položky (bydlení, jídlo, jiné úvěry, jiné hypotéky, léky, výživné apod.)

Je-li žádost o spotřebitelský úvěr schválena, společnost Tando Financial a.s. vyplatí žadateli sjednanou částku na žadatelem určený bankovní účet vedený u banky v ČR.


Informace o tom, zda je poskytována rada

Společnost Tando Financial a.s., její zaměstnanci ani samostatní zprostředkovatelé neposkytují klientům společnosti rady ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.


 • Základní informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném společností Tando Financil a.s. účel použití spotřebitelského úvěru

  Jedná se o neúčelový revolvingový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru tak není omezeno.

 • formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

  Zajištění úvěru není požadováno.

 • doba trvání spotřebitelského úvěru

  Společnost Tando Financial a.s. poskytuje spotřebitelský úvěr na dobu neurčitou s výhradou jednostranného ukončení čerpání úvěrového rámce.

 • zápůjční úroková sazba

  Spotřebitelský úvěr se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

 • reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a RPSN

  Jistina spotřebitelského úvěru 14.000,- Kč
  Zápůjční úroková sazba 114.68 % p.a.
  Roční procentní sazby nákladů (RPSN) 199 %

 • další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit

  Žádné další náklady nejsou.

 • možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

  Spotřebitelský úvěr je splácen prostřednictvím splátek zahrnujících alespoň 1 % aktuálně načerpané částky a částky úroku za celý měsíc, s tím, že na konci čerpání musí být vrácena celá jistina včetně přirostlého úroku.

 • je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru

  Veškeré peněžité částky zaplacené klientem budou použity nejprve na úhradu účelně vynaložených nákladů, které společnosti vznikly, úroku dle smlouvy o spotřebitelském úvěru, poté smluvních pokut, úroku z prodlení, veškerých poplatků a náhrad výdajů, a nakonec na zaplacení jistiny spotřebitelského úvěru. Nebude-li částka zaplacená klientem postačovat na pokrytí stávajícího dluhu, bude z nesplacené částky stávajícího dluhu dále účtován úrok z prodlení a smluvní pokuta.

 • podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

  Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr splatit kdykoli během doby trvání spotřebitelského úvěru, a to bezplatně.

 • upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

  Společnost je dále oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z jistiny až do zaplacení stávajícího dluhu. Společnost je také oprávněna požadovat úrok z prodlení ze stávajícího dluhu ve výši odpovídající roční výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou. Úrok dle smlouvy o spotřebitelském úvěru je klient povinen platit i za dobu prodlení, maximálně však do 30. dne následujícího po datu splatnosti spotřebitelského úvěru.


Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!