zpět

Úvěrové podmínky

Úvěrové podmínky

Doporučujeme Vám důkladně si přečíst následující podmínky, neboť jsou součástí Smlouvy o úvěru:

1. Podmínky úvěrovaného

Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o úvěru (dále jen „smlouva“), která je mezi Vámi, Vaším sekundárním dlužníkem (úvěrovaným a sekundárním dlužníkem dle smlouvy o úvěru) a námi (Tando Financial a.s. či kdokoliv jiný, komu by byly smlouva či úvěr postoupeny) uzavřena.

Prosím, věnujte pozornost skutečnosti: Částka bude vyplacena na účet Vašeho sekundárního dlužníka. Poté je sekundární dlužník povinen přeposlat částku Vám jako úvěrovanému, dle Vašich instrukcí. Vyplacením úvěru na účet sekundárního dlužníka se považuje úvěr za poskytnutý. Pokud Vám sekundární dlužník částku úvěru nepřepošle, můžete se obrátit na příslušný soud.

2. Předsmluvní informace

Ještě, než budete souhlasit se smlouvou o úvěru, měli byste si přečíst předsmluvní informace, které jsme Vám předali (formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru). Jejich obsah je důležitý.

Přečtěte si prosím rovněž naše všeobecné podmínky uchovávání osobních údajů, se kterými podpisem smlouvy projevujete souhlas.

3. Splacení úvěru

Vy a Váš sekundární dlužník souhlasíte se tím, že splatíte úvěrovou částku včetně úroku a dalších poplatků, a to v měsíčních splátkách vždy ve sjednaný den podle tabulky v příloze.

Tyto platby jsou velmi důležité a pokud je neprovedete podle odsouhlaseného rozvrhu v tabulce v příloze, dopustíte se tím porušení této smlouvy.

Jste oprávněni čerpat jakoukoli sumu v rámci schváleného úvěrového rámce, i opakovaně, pokud jsou splněny podmínky splácení dle smlouvy.

Máme právo přerušit čerpání úvěru, o čemž Vás vyrozumíme alespoň 30 dní předem. Máme dálo právo neschválit další čerpání částky v rámci úvěrového rámce, pokud porušujete smlouvu ve smyslu čl. 8.

4. Úroky a jak to funguje

Když si od nás půjčíte peníze, musíte nám vrátit půjčenou částku a úrok. Úrok vyčíslujeme každý den a vypočítáváme je z aktuální dlužné částky.

Úrok Vám budeme přičítat k dluhu vždy ke dni měsíční splátky nebo ke dni splacení celého dluhu, pokud se rozhodnete úvěr splatit předčasně.

Máme právo kdykoliv zvýšit či snížit úrokovou sazbu, a to podle následujících pravidel.

Jakákoliv změna bude účinná od příslušného dne do budoucnosti. Tyto změny budeme provádět pouze za účelem zohlednění změn úrokových sazeb na trzích a našich nákladů. Pokud změníme úrokovou sazbu, kterou Vám budeme účtovat, budeme Vás informovat dříve, než k tomu dojde. Pokud budeme sazbu zvyšovat, oznámíme Vám to s předstihem 28 dní. Pokud ji budeme snižovat, oznámíme Vám to s předstihem 7 dní. Pokud změníme úrokovou sazbu, můžeme zvýšit či snížit počet Vašich měsíčních splátek, zvýšit či snížit výši měsíčních splátek nebo oboje. Zvýšeným nákladům se můžete vyhnout tím, že úvěr splatíte před účinností zvýšení sazby.

5. Kdy nám musíte platit měsíční splátky

Kdykoliv nás můžete požádat o změnu dne v měsíci, ke kterému chcete posílat měsíční splátku. Vaši žádost přijmeme a zvážíme, nemůžeme Vám ale slíbit, že žádosti bude vyhověno. Pokud budeme chtít změnit datum pravidelné měsíční splátky my, budeme Vás informovat alespoň dva měsíce před změnou (ledaže byste souhlasili se změnou). Pokud den měsíční splátky připadne na sobotu, neděli nebo svátek, bude splátka splatná nejbližší následující pracovní den.

6. Předčasné splacení úvěru

Máte právo kdykoliv splatit celou dlužnou částku nebo její část. Můžete nás kontaktovat na:

Tando Financial a.s.

Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

101 00 Praha 10

E-mail (TBA)

Pokud budete chtít splatit celý úvěr najednou, zašleme Vám vyčíslení Vašeho dluhu. Pokud provedete částečnou splátku, započteme ji nejdříve na případné nedoplatky a úroky z prodlení a následně ji použijeme na zkrácení doby splatnosti úvěru. Můžete nás požádat o zaslání vyčíslení.

7. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy před uplynutím 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy jste obdrželi kopii této smlouvy.

V takovém případě budete muset splatit částku úvěru, kterou jste obdrželi (včetně úroku až do dne splacení), a to neprodleně, nejpozději do 30 dní ode dne, kdy jste nám odstoupení od smlouvy oznámili.

Za účelem oznámení odstoupení od smlouvy nás musíte informovat do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy jste obdrželi kopii této smlouvy.

Kontaktujte nás na: e-mail (TBA)

Tando Financial a.s.

Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,

Pokud Vám poskytneme úvěr před obdržením odstoupení od smlouvy, jste jej povinni splatit spolu s úrokem ke dni splacení zálohy (úrok je vypočítáván na základě úrokové sazby dle smlouvy).

8. Porušení smlouvy

Porušíte smlouvu, pokud:

  • nezaplatíte měsíční splátku včas;
  • porušíte jakoukoliv jinou podmínku této smlouvy;
  • při žádosti o úvěr uvedete falešné nebo zkreslující údaje;
  • dostanete se do insolvence;

Pokud se opozdíte s platbou, budeme od Vás a Vašeho sekundárního dlužníka požadovat její zaplacení prostřednictvím příslušné debetní nebo kreditní karty dle této smlouvy.

Pokud porušíte jakoukoliv podmínku této smlouvy, pošleme vám oznámení. Po vypršení lhůty dle tohoto oznámení jsme oprávněni:

  • uzavřít váš účet, a
  • požadovat okamžité uhrazení celé dlužné částky.

Pokud porušíte tuto smlouvu, budeme po Vás dlužnou částku vymáhat u soudu.

9. Jak budeme započítávat Vaše splátky

Pokud učiníte platbu, budeme ji započítávat vůči vašemu dluhu v následujícím pořadí. Nejprve ji započítáme na úroky a jakékoliv naúčtované poplatky a následně ji započteme na jistinu dluhu.

10. Ukončení smlouvy

Pokud úvěrovaný vstoupí do insolvence, nebo se objeví v registru dlužníků, Tando Financial a.s. je oprávněna prostřednictvím písemného oznámení jednostranně ukončit smlouvu a Váš dluh se stane splatným ke dni odeslání tohoto oznámení.

11. Splácení prostřednictvím karty

Předtím, než vám poskytneme úvěrovou částku, dáte nám souhlas k inkasu měsíčních splátek z Vaší kreditní nebo debetní karty. Dáte nám souhlas k využití těchto údajů (a jakýchkoliv dalších údajů o kartě) za účelem inkasa jakékoliv měsíční splátky až do splacení úvěru. Budeme inkasovat pouze plné měsíční splátky. Toto svolení můžete kdykoliv prostřednictvím oznámení odvolat. V takovém případě však budete muset poskytnout jinou variantu splácení (jako například přímé inkaso).

Pokud používáte ke splacení měsíční splátky kartu, budeme od Vás měsíční splátku vybírat vždy k datu splatnosti měsíční splátky. Pokud nebude možno strhnout částku splátky v den splatnosti, pokusíme se o to následující den. Pokud i tento pokus nebude úspěšný, budeme Vás a Vašeho sekundárního dlužníka kontaktovat abychom zjistili, proč nebyla platba provedena a kdy ji provedete. Pokud se nám ani přes tyto pokusy nepovede Vás kontaktovat, budeme vykonávat naše právo u vydavatele Vaší karty příští den a každý další den, až do splatnosti další splátky. Pokud ke splacení měsíční splátky nepoužíváte kartu, budeme Vás informovat, že primární prostředek splacení splátky nebyl úspěšný a uplatníme naše právo u vydavatele Vaší karty ještě ten den. Pokud tento pokus bude neúspěšný, budeme Vás a Vašeho sekundárního dlužníka kontaktovat abychom zjistili, proč nebyla platba provedena a kdy ji provedete. Pokud se nám ani přes tyto pokusy nepovede Vás kontaktovat, budeme vykonávat naše právo u vydavatele Vaší karty příští den a každý další den, až do splatnosti další splátky.

Pokud je splatná více než jedna splátka, uplatníme naše právo vůči vydavateli Vaší karty inkasovat celý nedoplatek a pokud to nebude možné, tak alespoň jednu měsíční splátku.

Pro naše zabezpečení musíme ověřit shodnost Vaší karty s údaji, které nám předáte. K této “předautorizační” kontrole musíte mít k dispozici zůstatek alespoň 1,- Kč. Tato kontrola není poplatkem a žádné prostředky nebudou z Vašeho účtu strženy. Částka se může zobrazit jako čekající transakce, avšak za několik dní bude zase přístupná. Jakmile bude úvěr aktivní, můžeme tento proces opakovat, a to každých 9 měsíců, abychom se ujistili, že je karta stále platná.

12. Naše oprávnění

Pokud se zpozdíme s uplatněním našich práv, nijak tím tato práva nebudou dotčena. Rovněž můžeme akceptovat opožděné splátky, částečné splátky, šeky, platební příkazy, které jsou označeny jako “splacení celého dluhu” nebo obdobně, aniž bychom tím ztráceli práva z této smlouvy.

13. Váš sekundární dlužník

Abyste si od nás mohli půjčit, musíte smlouvu uzavřít společně a nerozdílně společně se Vaším sekundárním dlužníkem. Jakmile bude Vaše půjčka schválena, zůstane Váš sekundární dlužník nerozdílným dlužníkem, dokud nebude půjčka v plné výši splacena, a to včetně jakýchkoli úroků nebo poplatků.

Souhlasíte s tím, že můžeme sdílet informace o této žádosti o úvěr a smlouvě s Vámi vybraným sekundárním dlužníkem. To mimo jiné zahrnuje informace o vaší schopnosti splácet půjčku, výši samotných splátek a náš kontakt s Vámi. Vy a Váš sekundární dlužník jste se podpisem smlouvy dohodli, že v případě prodlení nebo jiného porušení smlouvy ve smyslu čl. 8 budeme částku nejprve vymáhat od Vás a až poté od sekundárního dlužníka.

14. Musíte nám oznámit jakékoli změny

Občas Vás budeme muset ohledně Vašeho účtu kontaktovat. Abychom se ujistili, že to dokážeme, musíte nám (do 7 dnů) sdělit, zda jste změnili svou adresu, Vaše jméno, Vaši e-mailovou adresu nebo jakékoli telefonní číslo, pomocí kterého Vás kontaktujeme.

O jakýchkoli změnách nás můžete informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo nám napište na adresu (TBA). Pokud Vás budeme potřebovat kontaktovat, zašleme všechna oznámení, informace a výpisy na Vaši poslední známou adresu, což je adresa uvedená v se smlouvě, pokud nebudeme vědět, že jste se přestěhovali. Také můžeme poslat oznámení e-mailem, textovou zprávou nebo Vám zavolat.

Pokud dostanete novou platební kartu, měli byste nám poskytnout aktualizované údaje.

15. Změna podmínek smlouvy

Jsme oprávněni změnit podmínky smlouvy a dáme Vám vědět o všech změnách, které provedeme. Můžeme provést opodstatněné a přiměřené změny, abychom zohlednili:

  • tržní podmínky;
  • změny nákladů poskytování našich služeb;
  • změny nebo předvídané změny právních nebo jiných požadavků, které se nás týkají; a
  • jakékoli změny ve vývoji našeho systému nebo produktu.

O jakékoli změně vás budeme informovat nejméně 30 dnů dopředu, pokud se nejedná o změnu, která je výhodná pro Vás, pokud není v těchto úvěrových podmínkách uvedeno jinak.

Pokud se jedná o změnu pro Vás nevýhodnou, můžete během 60 dnů počínaje datem jejího oznámení ukončit smlouvu tím, že nám splatíte dluh, který nám budete v té době dlužit.

Pokud tak uděláte, nebudou vám účtovány žádné zvláštní úroky ani poplatky. Pokud nás nebudete informovat o svém nesouhlasu s novou verzí úvěrových podmínek před datem účinnosti, máme za to, že s nimi souhlasíte. Pokud nebudete s výše uvedenými úpravami spokojeni, máte právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však ke dni účinnosti těchto úprav. Písemné odstoupení zašlete na naši adresu nebo na náš e-mail (TBA).

16. Obecné

Smluvní úroková sazba se bude nadále vztahovat na dlužné částky před rozsudkem i po něm, dokud nedostaneme platbu.

Souhlasíte s tím, že pokud některá část této smlouvy nebude platná nebo nebude vymahatelná, nebude to mít vliv na žádnou jinou část této dohody.

Za určitých okolností se může stát, že Tando Financial a.s. nebude moci dostát svým slibům kvůli záležitostem, které jsou mimo naši kontrolu. To zahrnuje problém s počítačovým systémem, třetí stranou-dodavatelem (například poštovní služby) nebo průmyslovým sporem. V těchto případech nejsme za případné škody odpovědni.

Tato smlouva se vztahuje pouze na Vás a nesmíte ji převést ani žádná práva a povinností vyplývající ze smlouvy. Z obchodních důvodů můžeme převádět naše práva na základě této smlouvy bez vašeho svolení za předpokladu, že podnikneme přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše práva a povinnosti nebudou v důsledku převodu nepříznivě ovlivněny.

Máte právo obdržet výpis z účtu. Můžete o něj požádat kdykoli během doby trvání úvěru a jeho poskytnutí je zdarma. Bude obsahovat podrobnosti o každé splátce, kterou dlužíte na základě smlouvy, datum, kdy je každá splátka splatná, částku a všechny podmínky, které se vztahují ke splácení. Rovněž budou jednotlivé splátky rozepsány na částku, která pokrývá částku, kterou jste si půjčili (kapitál), a úrok. V tomto výpisu z účtu by mělo být uvedeno, že informace v něm obsažené jsou platné pouze po dobu, dokud se nezmění úroková míra.

Vi kan komma att spela in eller övervaka telefonsamtal.

17. Právo a jazyk této smlouvy

Smlouva se řídí českým právem.

Jazykem této smlouvy a rovněž veškeré komunikace s námi je český jazyk.

18. Co byste měli udělat, pokud máte stížnost

Zavazujeme se vyřizovat všechny stížnosti, plně a spravedlivě a v přiměřené době. Pokud máte stížnost týkající se této smlouvy nebo čehokoliv, co jsme udělali, dejte nám prosím vědět. Můžete podat stížnost písemně na adresu Tando Financial a.s. Stížnosti nebo pokud možno pomocí následující e-mailové adresy (TBA).

V případě sporů se můžete obrátit na Finančního arbitra, www.finarbitr.cz, se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1.

19. Kdo na nás dohlíží?

Naše aktivity jsou regulovány Českou národní bankou, www.cnb.cz, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

20. Vaše data

Tando Financial a.s. dodržuje pravidla ochrany osobních údajů a odkazujeme na naše obecné zásady uchování a přístupu k osobním údajům, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

21. Úvěrové referenční agentury

Pokud požádáte Tando Financial a.s. o úvěr, prověříme vaši úvěrovou minulost pomocí úvěrových referenčních agentur.

Úvěrové referenční agentury nám poskytnou informace o Vás včetně informací z registru dlužníků. Toto úvěrové prověření slouží k ověření vaší identity a způsobilosti k úvěru. Tyto informace nepoužíváme k tomu, abychom vás ohodnotili.

I pokud už mezi naše zákazníky patříte, můžeme provádět další úvěrové prověřování, abychom Vám mohli poskytovat služby.

Pokud by byly poskytnuty nepravdivé nebo nepřesné informace, mohou být tyto informace zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, které je budou moci užívat.

V případě, že porušíte tuto smlouvu, Tando Financial a.s. může bez souhlasu jednostranně ohlásit Vás jako dlužníka jakékoli úvěrové referenční agentuře.

Tyto úvěrové podmínky jsou platné a účinné od (TBA)

Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!