Zásady boje proti praní špinavých peněz

Politika boje proti praní špinavých peněz stanovuje standardy, které musí každý zaměstnanec, ředitel, manažer, podnikatel nebo partner (dále jen „povinné osoby“) Společnosti Tando Financial a.s. registrované v České republice pod číslem 08314209 (dále jen „Společnost“) dodržovat ve všech činnostech týkajících se Společnosti a jejího každodenního působení.

1. Úvod

Společnost poskytuje úvěry spotřebitelům v České republice.

Abychom zabránili tomu, aby některé z našich služeb byly využívány (nebo potenciálně využívány) pro jakoukoliv činnost v oblasti praní špinavých peněz nebo financování terorismu, a aby nebyl kterýkoliv z našich zaměstnanců vystaven riziku praní špinavých peněz, zavedla společnost následující Zásady boje proti praní špinavých peněz.

2. Účel politiky

Široká definice praní špinavých peněz znamená, že každý by se mohl dopustit trestného činu praní špinavých peněz, a to včetně všech zaměstnanců Společnosti, všech dočasných zaměstnanců a dodavatelů.

Naší zásadou je umožnit Společnosti splnit její zákonné a regulační požadavky tím, že přijme všechny přiměřené kroky k minimalizaci pravděpodobnosti praní špinavých peněz.

Účelem této politiky je pomoci v určitých praktických a správních záležitostech v souvislosti s opatřeními na předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu.

Všechny obviněné osoby jsou zodpovědné za dodržení právní odpovědnosti a nedodržení těchto zásad může vést k disciplinárním a / nebo soudnímu řízení.

3. Co je praní špinavých peněz a financování terorismu?

Praní špinavých peněz lze definovat jako proces přesunu nelegálně získané hotovosti prostřednictvím finančních systémů tak, aby se zdálo, že pochází z legitimního zdroje.

Mezi trestné činy související s praním špinavých peněz patří: skrytí, maskování, přeměna nebo převod nelegálně získaného vlastnictví; uzavírání nebo účast v dohodě, o které víte nebo máte podezření, usnadňování nabývání, zadržování, užívání nebo kontrolu nelegálního majetku jinou osobou nebo jejím jménem a nabývání, používání nebo držení nelegálně získaného vlastnictví.

Existuje také několik sekundárních trestných činů jako je například nezveřejnění informací nebo podezření z praní peněz úředníkovi pro dodržování předpisů o praní špinavých peněz; neschopnost úředníka pro dodržování předpisů o praní špinavých peněz sdělit českým úřadům pro finanční kriminalitu informace nebo podezření z praní peněz; dále informování osoby nebo osob, které jsou podezřelé z účasti na praní peněz, a to tak, že bude snížena pravděpodobnost, že budou vyšetřeny.

Ustanovení o praní peněz by se mohla potenciálně dotknout kteréhokoliv zaměstnance, pokud má podezření na praní peněz a buď se do něj nějakým způsobem zapojí a / nebo s tím nic neudělá. Tato politika stanoví, jak by měly být řešeny jakékoliv obavy.

Teroristické financování se někdy označuje jako „reverzní praní špinavých peněz“ prostřednictvím výnosů z trestné činnosti a / nebo právních aktivit, které se používají k financování budoucího teroristického činu. Financování terorismu finančně podporuje terorismus. To znamená nejen přímo přispívá k terorismu, ale také vybírá, poskytuje nebo přijímá peníze nebo jiná aktiva s vědomím, že budou financovat terorismus, včetně skupin zaregistrovaných jednotlivými státy nebo mezinárodními organizacemi jako teroristické skupiny.

The company is fully aware of this risk and, as the consumer is not physically present ­ but rather a "remote customer", the company acknowledges that the risk of money laundering and terrorist financing is expected to be higher.

Pojem „praní špinavých peněz“ také označuje financování terorismu a pravidla týkající se boje proti financování terorismu, není-li výslovně uvedeno jinak.

4. Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz

Společnost jmenovala pracovníka odpovědného za dodržování předpisů týkajících se praní špinavých peněz, který bude plně odpovědný za program Společnosti proti praní špinavých peněz a který musí generálnímu řediteli hlásit všechna porušení interních zásad a postupů proti praní špinavých peněz, nařízení, kódů a standardů správné praxe.

Úředník pro dodržování předpisů o praní špinavých peněz obdrží informace o praní špinavých peněz a odpovídá za činnost související s praním špinavých peněz ve Společnosti.

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz zajistí, aby společnost začlenila příslušné systémy a procesy proti praní špinavých peněz.

Úkoly a povinnosti úředníka pro dodržování předpisů o praní špinavých peněz zahrnují:

 • Zajištění souladu předpisů Společnosti s požadavky předpisů, včetně těch, které se čas od času mění, a těchto zásad;
 • Zřízení a udržování interního programu Společnosti proti praní špinavých peněz;
 • Zřízení funkce auditu pro testování postupů a systémů Společnosti proti praní peněz;
 • Přijímání informací o vnitřní podezřelé činnosti a její vyšetřování;
 • Zajištění správnosti záznamů o boji proti praní peněz;
 • Poradenství ohledně postupu, který bude následovat po podání zprávy o podezření na praní peněz; a
 • Návrh a implementace procesů a postupů proti praní špinavých peněz.

5. Podezření z praní špinavých peněz

Společnost očekává, že pokud se jakýkoliv zaměstnanec, ředitel, manažer, smluvní partner nebo obchodní partner dozví o jakémkoliv podezření nebo činnosti související s praním špinavých peněz, bude to oznámeno bez zbytečného odkladu úředníkovi pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz. Může to být provedeno přímým kontaktováním úředníka.

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz je zodpovědný za:

 • Informování českých orgánů pro finanční kriminalitu, a to i z vlastního podnětu, o tom, že zaměstnanec nebo jiná osoba přidružená ke Společnosti ví, má podezření nebo má důvodné podezření, že jsou převáděny finanční prostředky bez ohledu na příslušnou částku jako součást boje proti praní špinavých peněz;
 • Rychlou reakci na žádosti českých orgánů pro finanční kriminalitu o další informace v případech boje proti praní peněz.
 • Za dohled nad vykazováním všech podezřelých transakcí, včetně pokusů o provedení transakce.

Kopie těchto zásad byla zaslána všem hlavním dodavatelům a obchodním partnerům.

Zpráva o podezřelé činnosti by měla obsahovat přinejmenším následující informace, které budou potvrzeny úředníkem pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz:

 • Totožnost osoby vzbuzující podezření;
 • Datum zprávy;
 • Kdo je podezřelý z činností praní špinavých peněz;
 • Ostatní jednotlivci zapojení jinak;
 • Poskytnutí faktů;
 • Co je podezřelé a proč; a
 • Jakékoliv možné zapojení Společnosti.

Jakmile byla záležitost nahlášena úředníkovi pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz, musí se oznamující osoba řídit pokyny, které jí byly poskytnuty, a NESMÍ v této záležitosti provádět žádné další šetření.

Oznamující osoba NESMÍ, je přísně zakázáno, informovat o jakémkoliv podezření nebo jinak sdělovat skutečnosti osobě (osobám), která je podezřelá z praní peněz, protože to může vést ke spáchání trestného činu „vyzrazení“.

Oznamující osoba rovněž NESMÍ, je přísně zakázáno, diskutovat o této záležitosti s ostatními nebo poznamenat do spisu, že byla podána zpráva úředníkovi pro dodržování předpisů o praní špinavých peněz, protože by to mohlo vést k tomu, že by se podezřelý dozvěděl o situaci.

6. Posouzení informací úředníkem pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz

Jakmile úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz obdrží zprávu, musí být tato informace vyhodnocena, aby se zjistilo, zda:

 • Dochází ke skutečnému nebo předpokládanému praní peněz; nebo
 • Existují přiměřené důvody vědět nebo mít podezření, že tomu tak je; a
 • Zda musí úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz podat u orgánů pro finanční kriminalitu zprávu o podezřelé činnosti.
 • Pokud úředník pro dodržování předpisů pro praní špinavých peněz dojde k závěru, že neexistují důvody k podezření na praní peněz, bude udělen souhlas s pokračováním jakékoliv probíhající nebo bezprostředně následující transakce.

Je-li požadován souhlas českých orgánů pro finanční kriminalitu k provedení transakce, nesmí být dotyčná/é transakce uskutečněna/y nebo dokončena/y, dokud české orgány pro finanční kriminalitu nedají specifický souhlas nebo dokud nebude považován za souhlas uplynutí příslušné lhůty bez výhrad ze strany orgánů pro finanční kriminalitu.

Veškeré zprávy a reporty, pořízené úředníkem pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz, a zprávy a reporty vydané orgány pro potírání finanční kriminality v České republice, budou úředníkem pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz uchovávány v zabezpečených souborech, které jsou za tímto účelem vedeny, a to po dobu nezbytnou podle příslušných právních předpisů a minimálně 5 let.

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz musí také zvážit, zda by neměla být učiněna další oznámení jiným příslušným donucovacím agenturám nebo veřejným orgánům.

7. Identifikace zákazníka

Opatření v oblasti due diligence zákazníků (CDD) jsou nezbytná pro řízení rizika praní peněz.

Soulad s praním špinavých peněz je založen na přístupu založeném na riziku, což znamená, že společnost musí své zdroje použít tam, kde jsou nejvíce potřeba, tj. v situacích, kde je riziko praní peněz nejvyšší.

Proto musí být v určitých situacích klienti důkladně ověřeni, zatímco v jiných případech je vyžadováno méně důkladné ověření. Rizikový přístup je založen na obchodním modelu Společnosti, který je relativně jednoduchý. I přes toto opatření proti praní špinavých peněz je však vysoká priorita a spoléhá se na nastavení řízení rizik.

Zásada proti praní špinavých peněz je založena na přístupu k posuzování rizik.

Společnost vypracovala postupy k provedení příslušných kroků k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, přičemž zohledňuje rizikové faktory včetně faktorů týkajících se zákazníků.

Přístup k posuzování rizik musí být vždy aktualizován na základě činnosti Společnosti.

Tento přístup k hodnocení rizik musí zahrnovat příklady simulovaných scénářů událostí proti praní peněz, aby bylo možné odhadnout a posoudit pravděpodobnosti před a po kontrolách. Tyto informace se také používají pro účely školení.

Zákon o boji proti praní špinavých peněz obsahuje dvě přílohy (příloha II a III), které obsahují neúplný seznam faktorů a typů důkazů o potenciálně nižším / vyšším riziku. Tyto přílohy se používají jako kontrolní seznamy při počátečním prověřování zákazníků společností.

CDD znamená identifikaci zákazníka a ověření jeho skutečné identity na základě dokumentů, dat nebo informací jak v okamžiku zahájení obchodního vztahu se zákazníkem, tak i průběžně.

Postupy identifikace a ověřování zákazníků vyžadují shromažďování údajů a pokusy o ověření těchto údajů.

Spotřebitelé

Během procesu žádosti musí zákazník poskytnout Společnosti alespoň následující identifikační údaje / dokumentaci:

 • Celé jméno zákazníka
 • Rodné číslo
 • Adresa
 • Telefonní číslo*
 • E-mailová adresa

Po obdržení identifikačních informací se náš systém spojí s řadou služeb třetích stran a ověří, zda jsou tyto informace přesné.

Mezi vhodné metody ověřování totožnosti zákazníků patří mimo jiné následující:

 • Služby hlášení úvěru
 • Nástroje pro ověření bankovního účtu
 • Fotokopie platných průkazů pokazujících totožnost např. občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu
 • Výpisy z bankovních účtů
 • Ověření fakturační adresy

Některé z těchto metod jsou přístupné prostřednictvím společností třetích stran, jako jsou Instantor a Bisnode. Tito partneři byli vybráni na základě průzkumu všech poskytovatelů těchto služeb na trhu a byli vybráni jako nezávislí a spolehliví partneři.

Firemní zákazníci a dodavatelé

Společnost také podniká vhodné kroky k ověření partnerů, se kterými spolupracuje z komerčních důvodů.

Společnost bude implementovat procesy a postupy ve svém oboru podnikání, aby provedla náležitou péči o zákazníka, identifikovala ho a ověřila jeho totožnost na základě zásad osvědčených postupů "Poznej svého zákazníka"..

Naší politikou je, pokud je to možné, spolupracovat s nezávislými a spolehlivými vůdci trhu, jejichž služby jsou v tomto oboru bežné. V případě potřeby vždy provedeme úplnou kontrolu vhodných a dostupných služeb třetích stran, abychom se přesvědčili, že používáme nejrobustnější a nejspolehlivější řešení.

8. Zaměstnanci a školení

Všichni zaměstnanci, manažeři a ředitelé Společnosti Společnosti si musí být této politiky vědomi.

Tato politika (s přílohami) bude zpřístupněna všem zaměstnancům na firemním intranetu Společnosti nebo alternativně v tištěné podobě. Zásady tvoří nedílnou součást smluvních podmínek každého zaměstnance a jakékoliv porušení zásad zaměstnancem bude považováno za podstatné porušení pracovního poměru.

Klíčovou prioritou úředníka pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz je zajistit, aby všichni zaměstnanci byli seznámeni s politikou, včetně jakýchkoliv změn v této politice. Zaměstnanci, vedoucí a ředitelé, kteří se zabývají povinnostmi souvisejícími s praním špinavých peněz, musí být vhodně prověřeni. To zahrnuje trestní kontrolu prováděnou v době zaměstnání a sledování během zaměstnání.

Zaměstnanci, kteří pracují v oblastech, které jsou náchylné k praní peněz, musí být vyškoleni, jak dodržovat tyto zásady. To zahrnuje vědět, jak si dát pozor na rizika praní špinavých peněz a co dělat, jakmile jsou rizika identifikována.

Program školení zaměstnanců

Společnost se zavázala k dodržování předpisů, všichni její zaměstnanci a dodavatelé jsou povinni každoročně absolvovat povinné školení o dodržování předpisů, včetně ustanovení o praní špinavých peněz.

Společnost poskytuje školení v oblasti praní špinavých peněz zaměstnancům, kteří budou jednat se zákazníky nebo se budou podílet na jakýchkoliv kontrolních, ověřovacích nebo monitorovacích procesech proti praní špinavých peněz. Společnost může provádět školení interně nebo najmout externí konzultanty.

Cílem vzdělávacích programů Společnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz je zajistit, aby její zaměstnanci absolvovali školení na vhodné úrovni s ohledem na možná rizika praní špinavých peněz.

Obsah školení

Školení Společnosti o boji proti praní špinavých peněz a zvyšování povědomí o rizicích zahrnuje následující:

 • Závazek Společnosti k prevenci, odhalování a vykazování praní špinavých peněz
 • Příklady praní peněz, vytvoření povědomí o možném praní špinavých peněz, kterému mohou zaměstnanci Společnosti čelit
 • Příklady praní peněz jsou inspirovány analyzovanými scénáři hodnocení rizik
 • Důsledky praní špinavých peněz pro Společnost, včetně případné právní odpovědnosti.
 • Povinnosti Společnosti podle zákona a předpisů o boji proti praní špinavých peněz.
 • Tyto konkrétní povinnosti zaměstnanců uvedené v těchto zásadách a způsob, jakým se od zaměstnanců očekává, že budou dodržovat postupy Společnosti proti praní peněz popsané v těchto zásadách.
 • Jak identifikovat a nahlásit neobvyklou aktivitu, která může být podezřelá nebo pokus o transakci.
 • Pravidla, která se vztahují na nezákonné zveřejnění podezřelých transakcí.

9. Vedení záznamů

Všechny příslušné záznamy a transakce (transakce) musí být uchovávány po dobu vyžadovanou legislativními požadavky a po dobu nejméně 5 let.

Patří sem veškeré informace týkající se due diligence zákazníků a všechny dokumenty týkající se podezřelých činností týkajících se praní peněz.

10. Vnitřní kontroly

V zájmu zajištění souladu s touto politikou společnost používá řadu interních kontrol, které se zabývají prevencí, omezováním a správou praní špinavých peněz.

1) Prevence

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz provádí rozsáhlý proces identifikace a hloubkovou kontrolu klienta.

2) Omezení

V případě podezření na praní špinavých peněz podnikne úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz neprodleně opatření k pozastavení jakékoliv činnosti související s podezřením a provede včasné vyšetřování, aby se riziko snížilo.

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz bude provádět měsíční audity procesů použitých v této politice.

Proces auditu musí zahrnovat zátěžové testy ve všech klíčových částech této politiky, aby bylo zajištěno, že úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz je přesvědčen, že nástroje používané k dosažení účinného praní špinavých peněz jsou správné.

To zahrnuje mimo jiné následující:

 • Testujte pokusy „podvádět“ systémy a procesy používané pro kontroly klientů
 • Náhodný audit znalostí zaměstnanců proti praní špinavých peněz za použití testů (tam, kde je požadováno doplnění školení)
 • Finanční audity

Záznamy o všech auditech musí být uchovávány na bezpečném místě.

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz bude průběžně aktualizovat veškeré pokyny týkající se praní špinavých peněz a zajistí, aby byly tyto zásady a procesy odpovídajícím způsobem aktualizovány.

V návaznosti na výše uvedené může vedení firmy někoho jmenovat, aby provedl další kontroly a audity nad těmi, které provádí úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz.

3) Management praní špinavých peněz

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz je odpovědný za vypracování měsíční zprávy pro nejvyšší řídící orgán Společnosti obsahující podrobnosti o jakékoliv činnosti v oblasti praní špinavých peněz. To mimo jiné zahrnuje:

 • Úplné výsledky měsíčních auditů proti praní špinavých peněz,
 • aktualizace školení poskytnutých v oboru,
 • všechna vyšetřování prováděná úředníkem pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz;
 • podezřelé transakce a obecný popis hlavních témat / polí, se kterými transakce souvisely,
 • zprávy úřadům,
 • počet zákazníků, kteří byli identifikováni jako uvedení na seznamu EU nebo jiných teroristických seznamů, a
 • jakýchkoliv změnách nebo změnách této politiky, jakož i všech významných změnách v právním prostředí v souvislosti s praním špinavých peněz.

Tato zpráva bude přezkoumána na měsíčních schůzích představenstva s případnými opatřeními, která budou ohlášena zpět úředníkovi pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz. K dispozici je také výroční zpráva, která obsahuje srovnání s předchozími roky.

PŘÍLOHA: Jak bylo uvedeno, společnost připravila interní kontroly, které mají zabránit a omezit rozšíření praní špinavých peněz.

Tyto kontroly jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu, která obsahuje informace jako:

 • Povaha kontrol (kritéria pro neobvyklé žádosti o půjčku, amortizace, riziko hackování maskovaného jako žádosti o půjčku atd.) a
 • jejich frekvence atd.

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz sleduje, že vnitřní kontroly jsou vysoce kvalitní a plně spolehlivé. Jakékoliv neprovedení vnitřní kontroly musí být nahlášeno referentovi proti praní špinavých peněz, který je povinen podrobně informovat generálního ředitele o příčině.

Úředník pro dodržování zákonů o praní špinavých peněz oznámí generálnímu řediteli veškeré změny právních předpisů týkajících se boje proti praní peněz, které mají nebo by mohly mít vliv na tuto politiku nebo na vnitřní pravidla a postupy Společnosti.

Jakákoliv změna této politiky a / nebo vnitřních kontrol a postupů musí být předložena generálnímu řediteli ke schválení.

11. Přezkum politiky a audity

Kromě pravidelně prováděných auditů jsou prováděny pravidelné kontroly účinnosti této politiky a vnitřních kontrol a postupů.

Ty poskytují managementu nezbytné informace k zajištění kvality účinnosti kontrol a procesů souvisejících s politikou.

12. Právo a povinnost změn

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo změnit tyto zásady tak, jak bude považovat za nutné.

Tato politika musí být změněna, pokud je požadováno, aby splňovala požadavky stanovené zákonem o boji proti praní peněz (včetně pozdějších předpisů) a jakýchkoliv jiných legislativních požadavků vztahujících se na společnost.

Pokud počet zaměstnanců ve Společnosti přesáhne pět, bude v souladu se zákonem o boji proti praní špinavých peněz zřízena funkce oznamovatele.

Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!