Všeobecné obchodní podmínky webových stránek

Informace o společnosti

Tando Půjčky, obchodní název společnosti Tando Financial a.s., je v České republice registrována pod číslem 08314209. Sídlem na adrese Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10.

Dozorčím orgánem je Česká národní banka.

Použití stránek

Vstupem na jakoukoliv část těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami a jejich dodržováním. Pokud s jakoukoliv částí nesouhlasíte, měli byste tyto stránky okamžitě přestat používat.

Přístup na tento web je omezen jen na ty stránky, které jsou přímo odkazovány z úvodní stránky. Jakýkoliv přístup nebo pokus o přístup na jiné, než tyto přímo odkazované stranky bude považován za neoprávněný přístup.

Můžeme vám z jakéhokoliv důvodu zakázat použití nebo odepřít přístup na naše stránky, včetně případů, kdy se domníváme, že tyto podmínky nedodržujete nebo pokud máme důvodné podezření, že tyto stránky využíváte pro jakýkoliv nesprávný účel, včetně (ale nikoliv pouze) podvodné, urážlivé nebo nezákonné činnosti.

Máme právo obsah stránek i těchto podmínek kdykoliv upravit. Přístup na stránky můžeme bez předchozího upozornění bez jakéhokoliv důvodu pozastavit, a to včetně údržby a aktualizace informací. Vyhrazujeme si právo na úpravu, změnu nebo doplnění informací na stránkách zobrazených.

Přístupnost

Vyvinuli jsme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že je web přístupný z celé řady počítačů a prohlížečů. Nemůžeme však zcela zaručit, že budete mít na stránky přístup i v případě, pokud změníte hardware nebo software, který používáte, a my nepřijímáme odpovědnost za to, že toho nebudete schopni.

Přesnost informací

Snažíme se, aby informace poskytované na těchto stránkách byly aktuální a přesné. Protože jsou ale některé informace poskytovány třetími stranami, nemůžeme to zaručit. Stejně tak nemůžeme zaručit, že tyto informace jsou vhodné pro vaše konkrétní účely, tyto stránky jsou spíše obecné než konkrétní. I zde se zříkáme zodpovědnosti v plném rozsahu povoleném zákonem. Tímto nejsou dotčena vaše zákonná práva spotřebitele.

Nahrávání hovorů

Abychom u našich zaměstnanců zajistili zdvořilost a vysoký standard služeb, který si zasloužíte, pro účely školení můžeme některé naše telefonní hovory monitorovat či nahrávat.

Zákaznická zpětná vazba

Zavazujeme se zákazníkům poskytovat vynikající služby. Stížnosti považujeme za cenný zdroj zpětné vazby a používáme je ke zlepšení našich produktů a procesů, což v důsledku vede ke zlepšení služeb zákazníkům. Dáte-li nám vědět, co vás trápí, dává nám to možnost situaci napravit a zlepšit tak služby pro všechny naše zákazníky.

Stížnost lze podat:

  • na našich webových stránkách tandopujcky.cz
  • nebo písemně na Tando, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10.

Produkty a služby třetích stran

Poskytováním odkazů na jiné webové stránky neschvalujeme žádné produkty ani služby na nich inzerované. Tyto odkazy používáte zcela na vlastní riziko a za obsah, bezpečnost, použití ani výkon těchto stránek nepřijímáme žádnou odpovědnost. Obsah těchto webových stránek jsme neprověřovali.

Odkazy na naše webové stránky

Bez písemného souhlasu nesmíte z žádné jiné webové stránky na tyto stránky odkazovat.

Žádná odpovědnost

Za žádných okolností nepřijímáme odpovědnost za újmu či ztrátu jakéhokoliv druhu včetně (ale nikoliv pouze) nedbalosti, a to ani v případě (ale nikoliv pouze) přímé, nepřímé náhodné, zvláštní nebo následné újmy, nákladů či ztrát (včetně ztráty zisku, ztráty výnosů, použití peněz, ztrát předpokládaných úspor, ztráty podnikání a/nebo zboží, ztráty použití a/nebo příležitosti, ztráty a/nebo poškození dat a dalších informací, prostojů a/nebo nákladů na získání náhradních produktů či služeb), které vznikly z nebo v souvislosti s použitím nebo nemožností používat webové stránky nebo ve spojení s jakoukoliv chybou, opomenutím, vadou, počítačovým virem nebo selháním systému či ztrátou zisku nebo dobrého jména, a to i v případě výslovného upozornění na takovou možnost ztráty či újmy, vyplývající z nebo v souvislosti s přístupem, použitím, výkonem a procházením těchto webových stránek nebo odkazováním z nich na jiné weby.

Snažíme se zajistit, aby tyto webové stránky neobsahovaly viry nebo jiný software či programy, které by mohly poškodit činnost vašeho počítače. Nemůžeme to však zaručit a nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud se tak stane.

Berte prosím na vědomí, že tyto webové stránky (nebo jakoukoliv jejich část) můžeme bez předchozího upozornění kdykoliv měnit či dočasně i trvale zrušit. Souhlasíte, že za jakoukoliv takovou změnu, pozastavení nebo zrušení webových stránek neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně.

Vy ani my nebudeme odpovědni za jakékoliv porušení těchto obchodních podmínek v důsledku jakékoliv příčiny mimo její přiměřený vliv. Žádná ze smluvních stran neodpovídá ani ji nelze činit odpovědnou za jakékoliv zpoždění, přerušení nebo neplnění svých povinností podle této dohody způsobené přímo nebo nepřímo požárem, povodněmi, zemětřesením, výbuchem nebo jinou pohromou, stávkou nebo pracovním sporem, přerušením telekomunikačních systémů, válkou nebo jinou formou nasilí, nehodou, jakýmkoliv zákonem, nařízením, soudním příkazem, prohlášením, vyhláškou, rozhodnutím, předpisem, potřebou nebo požadavkem jakékoliv vládní agentury, vyšší moci nebo jakoukoliv jinou příčinou nebo stavem mimo přiměřený vliv dotčené strany.

Žádná záruka

Přestože jsme vynaložili veškerou přiměřenou snahu, abychom zajistili, že informace poskytované na těchto webových stránkách jsou přesné, neposkytujeme žádné záruky jakéhokoliv druhu, co se týká jejich přesnosti, včasnosti nebo úplnosti.

Názory a jakýkoliv další obsah na těchto webových stránkách poskytujeme pouze pro osobní použití a jen pro informační účely a mohou se bez předchozího upozornění měnit.

Odškodnění

Souhlasíte, že pokud utrpíme ztrátu či újmu nebo nám vzniknou jakékoliv náklady, způsobené tím, že tyto webové stránky používáte pro nezákonné, nemorální nebo nesprávné účely, pak nám je v plné výši uhradíte.

Bezpečnost

Pamatujte prosím, že pokud nejsou data zašifrována, není e-mail bezpečnou formou komunikace. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za neoprávněný přístup třetí stranou nebo za poškození dat zaslaných nám nebo od nás.

Autorská práva

Obsah a vzhled těchto webových stránek je chráněn autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví. Zahrnut není pouze text, ale i software, údaje, formuláře, zvuky, hudba, grafika, animace, loga a videoklipy. Lze tisknout kopie propočtů nebo informace o produktech pro vlastní potřebu. Žádný materiál se nesmí kopírovat, užívat nebo tisknout pro jakékoliv komerční, ilegální nebo nemorální použití. Tisknete-li informace, údaje, text nebo formuláře, nesmíte je pozměňovat, upravovat ani kopírovat, vytvářet z nich díla odvozená ani odstraňovat nebo zakrývat jakákoliv loga, jména nebo další ochranné známky duševního vlastnictví, které prokazují vlastnictví naše nebo třetích stran.

Tento web obsahuje majetkové informace, které jsou chráněny autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tando Pujcky.

Vyhrazujeme si právo převést naše práva, povinnosti a odpovědnosti stanovené v těchto podmínkách na jinou stranu.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!